اسامی بازرسان معین در مناطق

بازرسان معین در مناطق و سازمانها منطقه محل خدمت شماره تماس دفتر روزهای حضور در منطقه
 
 آرمان بارانی
منطقه یک 36476100 داخلی 281 تمام روزهای هفته

مهدی چشم براه
منطقه دو و نه 37259808-13 داخلی 1306 تمام روزهای هفته
 
سجاد بدیهی
منطقه سه 32280427 داخلی 236 تمام روزهای هفته
محمدمهدی ابراهیمی
منطقه چهار 38308596 داخلی 218 روزهای شنبه، دوشنبه، پنجشنبه هفته
محمدمهدی ابراهیمی
منطقه پنج 37368477 روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته