معرفی پرسنل اداره کل بازرسی شهرداری شیراز

 
مهدی بحرانی رئیس اداره بازرسی و نظارت بر معاونت ها
نورالدین عابدی
 
رئیس اداره بازرسی و نظارت بر سازمان ها
علی باقرنژاد رئیس اداره بازرسی و نظارت بر مناطق
سیدعلی زارع  کارشناس بازرسی و نظارت و مسئول امور اداری
علیرضا بذرگر مسئول دفتر مدیرکل ومسئول روابط عمومی 
حمیدرضا امیرپور
 مسئول اموربازرسی و  نظارت در سازمان آرامستان ها و سازمان حمل و نقل بار
سیدسعید موسوی
  مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات در سازمان پسماند
امیر قاسمی فرد کارشناس بازرسی و نظارت 
امین میرزایی  مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات در معاونت های فنی و عمرانی ، شهرسازی و معماری
بهرام کشاورز دوست

 
مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات در معاونت حمل و نقل ترافیک
 
محسن قاسمی  کارشناس بازرسی و نظارت
آرمان بارانی
 مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه چهار و نه
مهدی چشم براه
  مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات در مناطق  هفت و یازده
وحیدرضا بحرانی  
  مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات در مناطق هشت و سه
محمدمهدی ابراهیمی
  مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه یک
ابوطالب میرزایی
 
   مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه شش
غلامرضا اکبری
 
   مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات درسازمان میادین
ایوب انصاری
 
  مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات در مناطق دو و پنج
مجید احمدی گندمانی
  مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات در معاونت خدمات شهری 
معاونت برنامه 
ریزی 
جلال الدین لطفی
 مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه ده
مریم رزمی


 
کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات
مرتضی شوکتی
 مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات در سازمان آتش نشانی
و سازمان عمران
فریبرز قسامی

 
  مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات در سازمان حمل و نقل مسافر
فریدون رحیمی