معرفی پرسنل اداره کل بازرسی شهرداری شیراز

 
نورالدین عابدی
 
رئیس اداره بازرسی و نظارت در  سازمان ها
مهدی بحرانی
رئیس اداره بازرسی و نظارت در معاونت ها
احسان اکبری
در مناطق یازده گانه   رئیس اداره بازرسی و نظارت 
     
جلال الدین لطفی کارشناس بازرسی و مسئول امور اداری
علیرضا بذرگر مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی 
حمیدرضا امیرپور
کارشناس بازرسی و  نظارت و مسئول کامپیوتر
سیدسعید موسوی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات
امیر قاسمی فرد کارشناس بازرسی و نظارت 
امین میرزایی   کارشناس بازرسی و نظارت در سازمان حمل و نقل مسافر
سیدعلی زارع  کارشناس بازرسی و نظارت
محسن قاسمی  کارشناس بازرسی و نظارت
آرمان بارانی
کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه چهارو نه
مهدی چشم براه
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در مناطق  هفت و یازده
سجاد بدیهی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در مناطق هشت و ده
محمدمهدی ابراهیمی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه یک
ابوطالب میرزایی
  کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه شش
غلامرضا اکبری  
  کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه سه
ایوب انصاری    کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در مناطق دو و پنج
مجید احمدی گندمانی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در معاونت خدمات شهری
علی باقرنژاد
کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در معاونت های فنی و عمرانی ، شهرسازی و معماری
وحیدرضا بحرانی