معرفی پرسنل اداره کل بازرسی شهرداری شیراز

 
محمدمهدی اسماعیلی ابهری
 
معاون اداره کل بازرسی
رامین طالبی مشاور و بازرس ویژه اداره کل بازرسی
مهدی بحرانی
مسئول امور هماهنگی معاونت ها
احسان اکبری
مسئول امور هماهنگی مناطق یازده گانه
آذر صراطی کیش
بازرس و مسئول امور اداری
حمیدرضا امیرپور
کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات
جلال الدین لطفی
کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات
سیدسعید موسوی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات
امیر قاسمی فرد کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات
مرتضی شوکتی  کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در سازمان آتش نشانی
آرمان بارانی
کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه یک
مهدی چشم براه
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه دو و نه
سجاد بدیهی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه سه و هشت
محمدمهدی ابراهیمی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه چهار و پنج
ابوطالب میرزایی
  کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه شش
روح اله حامدی راد
  کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه هفت و یازده 
امین میرزایی
 کارشناس بازرسی و نظارت در امور هماهنگی معاونت ها
 
   
بهرام کشاورزدوست
 
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه ده
مجید احمدی گندمانی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در معاونت خدمات شهری
وحیدرضا بحرانی