معرفی پرسنل اداره کل بازرسی شهرداری شیراز

 
محمدمهدی اسماعیلی ابهری
 
معاون اداره کل بازرسی
مهدی بحرانی
رئیس اداره بازرسی و نظارت در معاونت ها
احسان اکبری
در مناطق یازده گانه   رئیس اداره بازرسی و نظارت 
نورالدین عابدی
رئیس اداره بازرسی و نظارت در  سازمان ها
جلال الدین لطفی کارشناس بازرسی و مسئول امور اداری
علیرضا بذرگر مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی 
حمیدرضا امیرپور
کارشناس بازرسی و  نظارت و مسئول کامپیوتر
سیدسعید موسوی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات
امیر قاسمی فرد کارشناس بازرسی و نظارت و مسئول مکاتبات
امین میرزایی   کارشناس بازرسی و نظارت در امور هماهنگی معاونت ها
سیدعلی زارع  کارشناس بازرسی و نظارت
محسن قاسمی  کارشناس بازرسی و نظارت
آرمان بارانی
کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه چهار
مهدی چشم براه
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در مناطق  هفت و یازده
سجاد بدیهی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در مناطق هشت و ده
محمدمهدی ابراهیمی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه یک
ابوطالب میرزایی
  کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه شش
غلامرضا اکبری  
  کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه سه
بهرام کشاورزدوست  کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در مناطق پنج و نه
مجید احمدی گندمانی