معرفی پرسنل اداره کل بازرسی شهرداری شیراز

 
محمدمهدی اسماعیلی ابهری
 
معاون اداره کل بازرسی
رامین طالبی مشاور و بازرس ویژه اداره کل بازرسی
مهدی بحرانی
رئیس اداره بازرسی و نظارت
احسان اکبری
رئیس اداره رسیدگی به شکایات
آذر صراطی کیش
بازرس و مسئول امور اداری
حمیدرضا امیرپور
کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات
جلال الدین لطفی
کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات
سیدسعید موسوی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات
امیر قاسمی فرد کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات
مرتضی شوکتی کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات
آرمان بارانی
کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه یک
مهدی چشم براه
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه دو
سجاد بدیهی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه سه
محمدمهدی ابراهیمی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه چهار و پنج
ابوطالب میرزایی
  کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه شش
روح اله حامدی راد
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه هفت
امین میرزایی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه تاریخی فرهنگی
حسین رضازاده
کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه نه
بهرام کشاورزدوست
 
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه ده
مجید احمدی گندمانی
 کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه یازده
وحیدرضا بحرانی