بازرس

وجود بازرسی تضمین کننده سلامت و صحت عمل دستگاه های مختلف است.     مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)

 

      نظارت و بازرسی دراندیشه اسلامی جایگاه خاص و ویژه ای دارد. از دیدگاه جهان بینی توحیدی جهان یک نظام واحد است که در آن خالق، مدیر و ناظم یکی است. جهان هستی با همه عظمتش درنزد او حاضر و عالم محضر بسوی اوست.

درمکتب وحی که هدف انسان، رسیدن به کمال وجودی خویش است، ارسال رسل و انزال کتب، بشارت به پاداش و انذار از عقاب، همه برای این هدف والاست که هر انسانی با رعایت حدود و تقوی الهی، به درجه ای از کمال برسد که مبشر ومنذر خود باشد و ناظر بر اعمال و رفتارش به حساب آید.

   درعصر حاضر با پیچیده ترشدن مناسبات انسانی و پیشرفت فن آوری از یک سو و پدید آمدن سازمان ها و گروه های بزرگ انسانی با فرهنگ های مختلف از سوی دیگر، ضرورت ایجاد و تقویت نظام های نظارت و بازرسی را اجتناب ناپذیر می نماید.

  جلب اعتماد شهروندان و شعار شهروند مداری از مهمترین رکن اساسی مجموعه مدیرانی است که قصد دارند بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) از بازرسی بعنوان ابزار حسن مدیریت خود استفاده نمایند و درراستای این هدف از هیچ گونه تلاشی بمنظور سالم سازی و فساد زدائی و ترغیب و تشویق خدمتگذاران و توبیخ و تنبیه خاطیان فروگذاری نخواهند کرد.

  تشکیل نهادی بعنوان بازرسی در هر سازمان تا زمانی اعتبار و ارزش واقعی خواهد داشت که مجموعه مدیران ارشد آن سازمان خود را در برابر آن پاسخگو بدانند و این پاسخگوئی در حقیقت همان پاسخگوئی به مردم که صاحبان واقعی انقلاب و نظام هستند می باشد.

همچنین در جهت پیشبرد اهداف  تعیین شده پیشنهاداتی در زمینه وظائف بازرسی بشرح ذیل خدمت تان ارائه می گردد:

   ارزشیابی عملکرد مدیران در جهت انتصابات و درج در پرونده مسئولیتی آنان

   انجام نظارت ستادی با اعلام قبلی یا بدون اعلام قبلی از رده های سازمان در جهت کشف معایب و مرتفع نمودن آنان

   صدور حکم مسئولیت مدیران از طریق این مدیریت پس از گرفتن تأئیدیه های لازم

   رسیدگی وتحقیق درباره پرونده تخلفانی که ضمن اجرای فعالیتهای فنی وشهری اداری مالی ونظایر آن ازطرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد.

   تهیه و تنظیم چک لیست درامورات واگذاری و تجزیه و تحلیل و ارائه معایب، محاسن، نقص ها و تشویق و تنبیه افراد

  نظارت بر عملکرد واحد 137 شهرداری که تاکنون فقط بصورت نمادین بوده است، با استفاده ازتجربیات واحد 137 تهران که بصورت مکانیزه و پیشرفته و کاملا رضایت بخش در جهت جلب رضایت مردم وبرطرف نمودن مشکلات وامورات شهری انجام می پذیرد.

 

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) که فرمودند: «بازرسی نقطه ای است که همه مدیران کشوردرسطوح مختلف باید وجود آن رامغتنم بشمارند وبازرسی حسن ابزار مدیریت است ».

 

                                                      < بازرسی چراغ راهنمایی است برای مدیر >


منبع : اداره کل بازرسی
۲۰۷۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است


بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره کل بازرسی شهرداری شیراز