نشست دانشگاه شیراز
۱۳۹۹/۱۰/۲۳
جشنواره تجارب موفق
۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سامانه شهروندسپاری
۱۳۹۹/۱۰/۱۸
پروژه شاخص منطقه۷
۱۳۹۹/۱۰/۱۷
بودجه سال۱۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نشست مشترک
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
سامانهPMIS
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
بودجه سال۱۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
سامانهPMIS
۱۳۹۹/۱۰/۰۲
بخشنامه حضور دو سوم
۱۳۹۹/۰۹/۱۸
بخشنامه حضور پرسنل
۱۳۹۹/۰۹/۱۳
نهضت آسفالت
۱۳۹۹/۰۹/۰۸
تعطیلی هفته جاری
۱۳۹۹/۰۹/۰۸
پروژه شاخص منطقه۱۰
۱۳۹۹/۰۹/۰۵
بازدید پروژه شاخص
۱۳۹۹/۰۸/۲۸
بازدید معاونت
۱۳۹۹/۰۸/۲۳
نشست مجمع شهرداران
۱۳۹۹/۰۸/۲۱
وبیناردانشگاه شیراز
۱۳۹۹/۰۸/۰۸
نشستPMIS
۱۳۹۹/۰۸/۰۸
کمیته تمرکز بر خرید
۱۳۹۹/۰۷/۲۰
سامانه PMIS
۱۳۹۹/۰۷/۱۵
کمیسیون هوشمندسازی
۱۳۹۹/۰۷/۱۲
تقدیرازفرزندان شهید
۱۳۹۹/۰۷/۰۸
تقدیر از آتش نشانان
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
نشست شهرداری زاهدان
۱۳۹۹/۰۷/۰۵
جلسات متمم بودجه ۹۹
۱۳۹۹/۰۷/۰۵
کمیته استاندارد
۱۳۹۹/۰۷/۰۵
تفاهم نامه استاندارد
۱۳۹۹/۰۵/۲۷
نشست معاونت دادستان
۱۳۹۹/۰۵/۰۹
اطلاع رسانی کرونا
۱۳۹۹/۰۳/۱۸
شورای مدیران
۱۳۹۹/۰۳/۱۸
چشم انداز شیراز ۱۴۲۰
۱۳۹۷/۰۴/۰۴