مجموعه قوانین، مقررات و مصوبات محاسبه عوارض شهرداری شیراز
    سال ۱۳۸۵     سال ۱۳۸۶
    سال ۱۳۸۷     سال ۱۳۸۸
    سال ۱۳۸۹     سال ۱۳۹۰
    سال ۱۳۹۱     سال ۱۳۹۲
    سال ۱۳۹۳     سال ۱۳۹۴
    سال ۱۳۹۵     سال ۱۳۹۶
    سال ۱۳۹۷
  
بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره کل بازرسی شهرداری شیراز