سایر قوانین و مقررات (بخش دوم)
    آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری
    آئین نامه قانون اصلاح توسعه معابر
    قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷
    آئین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهرهای جدید
    آئین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری
    آئین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری
    آئین نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه
    آئین نامه پیش آمدگی های ساختمانی در گذرها
    آئین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض
    آئین نامه مالی شهرداریها
    آئین نامه معاملات شهرداری تهران
    آئین نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات
    آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات
    آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
    آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات
    آئین نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده
    آئین نامه بندهـ ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات
    تصویب نامه در خصوص محاسبه اراضی ، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی
  
بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره کل بازرسی شهرداری شیراز